دکلمه ها 
poetry reading
نیایش - صفوت - ستاره ادیب
00:0000:00
دریای عشق - پریسا فکری
00:0000:00
زندانیان - اصغر وفایی
00:0000:00
مناجات نامه - مثنوی مولانا
00:0000:00
نی حدیث راه - علیرضا قربانی
00:0000:00
طوطی جان - پریسا فکری
00:0000:00
انکه بی باده - دیوان شمس
00:0000:00
یوسف ثانی - دکتر سروش
00:0000:00
تغییر انفسی - مصطفی ملکیان
00:0000:00
Iranian mystical music
شمس و مولانا - Unknown Artist
00:0000:00
کو به کو آمده ام - Unknown Artist
00:0000:00
دست بزن - Unknown Artist
00:0000:00
من غلام قمرم -
00:0000:00
مسجد و میخانه - Unknown Artist
00:0000:00
خیال رویت - Unknown Artist
00:0000:00
دید مجنون را - Unknown Artist
00:0000:00
مناجات های مثنوی - Unknown Artist
00:0000:00
کو به کو آمده ام - Unknown Artist
00:0000:00
کشمکش - Unknown Artist
00:0000:00
در این عشق بمیرید - Unknown Artist
00:0000:00
الا هو - Unknown Artist
00:0000:00
امده ام که سر نهم - Unknown Artist
00:0000:00
مردا خدا - Unknown Artist
00:0000:00
المنت الله - Unknown Artist
00:0000:00
مطرب مهتاب رو - Unknown Artist
00:0000:00
چه راهیست - Unknown Artist
00:0000:00
مجلسیان - Unknown Artist
00:0000:00
مطرب دل - Unknown Artist
00:0000:00
چه دانستم که - همایون شجریان
00:0000:00

International  mystical Music

Indian - Unknown Artist
00:0000:00
Om shivaray Hair - Unknown Artist
00:0000:00
Rumi - Unknown Artist
00:0000:00
Turkish - Unknown Artist
00:0000:00
Ayla Celik - Unknown Artist
00:0000:00
Rumi & chopra - Unknown Artist
00:0000:00
sami yusuf - Unknown Artist
00:0000:00
Mustafa dursun - Unknown Artist
00:0000:00
In love - Unknown Artist
00:0000:00
Ya Rasul Allah - Unknown Artist
00:0000:00
خط سوم - Unknown Artist
00:0000:00
این کیست این؟ - Unknown Artist
00:0000:00
اسیران بلا - Unknown Artist
00:0000:00
سماع - Unknown Artist
00:0000:00
حدا هست - Unknown Artist
00:0000:00
تو خوبی همه - Unknown Artist
00:0000:00
اول اول - Unknown Artist
00:0000:00
دل من - Unknown Artist
00:0000:00
دلا امشب - Unknown Artist
00:0000:00
حال من خراب را - Unknown Artist
00:0000:00
می حرام است - Unknown Artist
00:0000:00
جشم تو خواب می رود -
00:0000:00